Irisnormen: Kunnskapsbasen av fagfolk for fagfolk

Det du trenger å vite

Ingen poster funnet.

BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Dette bladet beskriver hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i planlegging og utførelse av bad og vaskerom (våtrom) og toalettrom. Bladet gir også oversikt over innholdet i BVN, se pkt. 3.

BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon Dette bladet viser hvordan Fagrådet for våtrom, heretter forkortet til FFV, er organisert. Videre redegjør bladet for sertifiseringen av personer, godkjenningen av bedrifter og registreringsordningen for våtromsprodukter og -systemer som FFV har etablert.

BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter Dette bladet beskriver kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) for fagarbeidere, prosjekterende, faglige ledere og takstmenn, samt sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter som skal utføre arbeider i henhold til BVN.

BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave Bladet beskriver hvordan man kan sikre et forpliktende samarbeid mellom alle firmaene som deltar i et våtromsprosjekt. Bladet er også en bruksanvisning for BVN 20.011 som er et hjelpemiddel i planlegging og utførelse av våtrommet.

BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema Last ned skjema for prosjektplanlegging her (bearbeidbar versjon, Word) Last ned skjema for prosjektplanlegging her (ikke bearbeidbar versjon, PDF, krever at Acrobat Reader er installert) Last ned mal for framdriftsplan her (bearbeidbar versjon, Word) Last ned mal for framdriftsplan her (ikke bearbeidbar versjon, PDF, krever at Acrobat Reader er installert) Forklaring og veiledning i å bruke dette bladet er behandlet i BV

BVN 20.012 Framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksempel Dette bladet gjennomgår de viktigste stadiene i planleggingsprosessen og gir eksempel på framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksemplet viser hvordan man kan bruke mal for framdriftsplan gitt i BVN 20.011 til å styre rekkefølge av arbeidene og legge opp kontrollpunkter i et konkret våtromsprosjekt, se også pkt. 02. Eksemplet gjelder et rehabiliteringsprosjekt, men er like aktuelt for nytt våtrom, se pkt. 33.

BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad Dette bladet orienterer om hvilke krav lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende forskrifter stiller ved full saksbehandling av byggesaker. Våtromsarbeider inngår ofte bare som en del av et søknadspliktig tiltak. Derfor må våtromsforetakene kjenne sitt ansvar og sin plass i helheten, og de må gi sitt bidrag til søknadsdokumenter, kvalitetssikring og dokumentasjon. Mange våtromsarbeider faller helt eller delvis utenfor søknadsregimet. BVN 20.045 beskriver tiltak med reduserte krav til søknad, hvilke arbeider som ikke er søknadspliktige og hvilke krav som da gjelder.

BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige Mange våtromsarbeider er omfattet av unntaksbestemmelser i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Dette bladet orienterer om hvilke arbeider unntakene gjelder og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i de ulike tilfellene. Bladet beskriver også de tekniske kravene og kravene til dokumentasjon som gjelder i hvert tilfelle. BVN 20.041 beskriver full byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon Dette bladet og BVN 20.051 gjengir minimumskrav i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) om planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til selve rommet, mens BVN 20.051 tar for seg krav til sanitæranlegget og overflatene i rommet. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater Dette bladet og BVN 20.050 gjengir minimumskrav til planlegging og utførelse av våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til sanitærinstallasjonene og overflatene i rommet, mens BVN 20.050 tar for seg krav til selve rommet. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr Dette bladet viser størrelser på og nødvendige betjeningsarealer for utstyr i vanlige baderom, toalettrom og vaskerom. Bladet viser mål som oppfyller ulike krav til brukbarhet og tilgjengelighet i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Målene i dette bladet er lagt til grunn for eksemplene i BVN 21.110.

BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger Dette bladet gir krav til og anbefalinger om størrelse på og innredning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger. Eksemplene er basert på standardnivåene for utstyrsmål og betjeningsarealer som beskrevet i BVN 21.060, som også angir minste romhøyde ved skrå himling for ulike typer utstyr. Dette bladet omtaler ikke sklisikkerhet, kontraster, festemulighet for utstyr eller liknende. For forskriftskrav til våtrom, se BVN 20.050 og 20.051.

BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Dette bladet beskriver kort Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og formålet med BVN. En mer detaljert beskrivelse av innholdet i BVN fins i BVN 10.200. Fagrådet for våtrom (FFV), sertifiseringen av personer, godkjenningen av bedrifter og registreringsordningen for våtromsprodukter og -systemer er beskrevet i BVN 11.101.

BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste Dette bladet bør benyttes som sjekkliste i planleggingsfasen. Hensikten er å komme fram til spesifikasjoner for valg av materialer og utførelse som skal inn i beskrivelsen.

BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår Dette bladet informerer om framgangsmåte og kriterier for å søke Fagrådet for våtrom (FFV) om registrering av et produkt. Registrerte produkter blir oppført på FFVs liste over FFVs anbefalte våtromsprodukter og -systemer, se www.ffv.no. Se også pkt. 3. For disse produktene gis det rett til å bruke logoen til FFV med påskriften «Anbefalt våtromsprodukt», se fig. 01. Produktene og systemene må ha SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende dokumentasjon.

BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering Dette bladet omhandler vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering. Bladet viser sammenhenger mellom eller følger av ulike tiltak og indikerer hvilket omfang arbeidet vil få. Arbeidene skal være i samsvar med BVN. Fravik fra BVN klarlegges i dokumentasjonen av arbeidet.

BVN 31.206 Våtromsgulv på grunnen Dette bladet beskriver ulike løsninger for oppbygging av våtromsgulv på grunnen.

BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere Dette bladet kan benyttes ved planlegging og bygging av våtromsgulv på etasjeskillere av betong eller lettbetong. Løsningene bør også brukes for toalettrom for å ivareta lydisoleringen, spesielt der det er toalettrom over rom for varig opphold.

BVN 25.210 Tilstandsanalyse av våtrom Dette bladet beskriver prinsipper for planlegging og gjennomføring av tilstandsanalyse av våtrom. Bladet bør brukes sammen med BVN 25.211 og 25.212. BVN 25.215 viser eksempel på tilstandsbeskrivelse og vurdering. NS 3424 er lagt til grunn for utarbeidelse av bladet.

BVN 25.211 Tilstandsanalyse av våtrom. Klassifiseringsskjema Dette bladet inneholder det ene av to skjemaer til bruk for tilstandsanalyse av våtrom – klassifiseringsskjemaet. Registrerings- og vurderingsskjemaet er vist i BVN 25.212. Klassifiseringsskjemaet er et hjelpemiddel for vurdering av våtrommet. Prinsipper og systematikk for gjennomføring av registreringen er beskrevet i BVN 25.210. Eksempler på beskrivelse av tilstand og vurdering av baderom fins i BVN 25.215.

BVN 25.212 Tilstandsanalyse av våtrom. Registrerings- og vurderingsskjema Dette bladet inneholder det ene av to skjemaer for tilstandsanalyse av våtrom, registrerings- og vurderingsskjemaet. Klassifiseringsskjemaet er vist i BVN 25.211. Prinsipper og systematikk for gjennomføring av registreringen er beskrevet i BVN 25.210. Eksempler på beskrivelse av tilstand og vurdering av baderom fins i BVN 25.215.

BVN 25.215 Eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom Dette bladet viser eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom fra ulike tidsperioder. BVN 25.210 beskriver tilstandsanalysen.

BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag Bladet beskriver løsninger for fall på golv til sluk, og omhandler krav til maksimale planhets- og retningsavvik for ferdige overflater på golv og vegg i henhold til NS 3420. Samme krav gjelder for underlag hvor det skal være fliskledning, belegg eller påføres overflatebehandling.

BVN 31.020 Påstøp. Utførelse Bladet omhandler utførelse av påstøp i bad og andre våtrom i bolig med golvstørrelse ca. 3,5–12 m2. Påstøpen er enten lagt flytende på et underlag av isolasjon, membran o.a., eller den er fast forankret til underlaget.

BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag Dette bladet viser våtromsgolv på trebjelkelag, med hovedvekt på undergolvet. Golvet er beregnet som underlag for membran av vinylbelegg eller løse eller selvklebende banevarer under påstøp. Bladet gjelder også ved bruk av påstrykningsmembran på golvplater eller påstøp. Montering av golvsluk i trebjelkelag er vist i BVN 42.110.

BVN 31.210 Golv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning Dette bladet omhandler oppbygningen av golvkonstruksjoner i våtrom med innstøpte elektriske varmeenheter (varmekabler, varmekabelmatter og varmefolier). De anbefalte løsningene i bladet tilfredsstiller forskriftskravene til beskyttelsestiltak mot skadelige termiske virkninger. De ulike typene varmeenheter er beskrevet i BVN 56.110, og elektroarbeidene er behandlet i BVN 45.205.

BVN 31.320 Golv med vannbåret golvvarme Dette bladet omhandler oppbygging av golvkonstruksjoner i våtrom med vannbåret golvvarme.

BVN 32.110 Utførelse av bindingsverksvegg. Utforming og dimensjoner Dette bladet omhandler utførelse av bindingsverksvegger i våtrom. Det er vist vegger med bindingsverk av tre og nødvendige plater eller rupanel og spikerslag for oppheng av utstyr. Bindingsverksvegger med tynnplateprofiler av stål er kort omtalt. Detaljer for veggløsningene er vist i BVN 32.111. De viste veggene kan være ikke-bærende eller bærende. Prinsippet for oppbygningen er det samme, men bærende vegger har som regel kraftigere stendere enn ikke-bærende vegger. For dimensjonering av bærende vegger vises det til anvisninger i Byggforskserien, Byggdetaljer gruppe 523 og 524.

BVN 32.111 Utførelse av bindingsverksvegg. Detaljer Dette bladet viser detaljer ved utførelse av bindingsverksvegger i våtrom. Det er vist vegger med bindingsverk av tre eller tynnplateprofiler av stål og nødvendige plater eller rupanel og spikerslag/forsterkningsplater for oppheng av utstyr. Videre er det vist detaljer for sjaktvegger. Utforming av og dimensjoner for bindingsverket fins i BVN 32.110. De viste veggene kan være ikke-bærende eller bærende.

BVN 32.300 Murte og støpte veggkonstruksjoner Dette bladet beskriver planlegging og utførelse av murte og støpte vegger i våtrom, både ved nybygging og modernisering. Bladet beskriver viktige forhold ved utførelse av vegger, overganger til andre konstruksjoner, veggoverflater og rørføringer. Murte og støpte vegger er robuste mot fukt og godt egnet i våtrom.

BVN 32.660 Fuktsikring av dører og vinduer i våtrom Dette bladet beskriver fuktsikring av dører og vinduer i våtrom. Bladet viser hvordan karmer, fôringer og lister kan sikres mot fuktskader.

BVN 34.010 Valg av membran og ferdig overflate i våte og tørre soner Bladet beskriver hvilke krav som stilles til overflater i våte og tørre soner i våtrom, samt hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag.

BVN 34.101 Gjennomføringer i tunge konstruksjoner. Vanntetthet og brannsikring Dette bladet viser prinsipielle løsninger for vanntetthet og brannsikring av gjennomføringer av vann- og avløpsrør i tunge skillekonstruksjoner i våtrom. Tunge konstruksjoner er etasjeskillere av plasstøpt betong, dekkeelementer av betong, lettklinker eller porebetong samt murte og støpte vegger. Husk at utførelsen av vanntettingen ved gjennomføringer i golv og vegger er lik enten det foreligger krav til brannmotstand eller ikke.

BVN 34.315 Legging av membran på golv og vegg Dette bladet angir krav til legging av membraner på golv og vegg. Legging/montering av vinylbelegg er beskrevet nærmere i BVN 34.410 og BVN 34.420. Fullstendige leggeprosedyrer går fram av produsentenes anvisninger.

BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging Dette bladet beskriver legging av vinylbelegg på golv. Fullstendig leggeprosedyre går fram av leverandørenes anvisninger. Krav til golvoverflater i våtrom samt hvilke produkter som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag, er nærmere beskrevet i BVN 34.010.

BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering Dette bladet behandler montering av vinylbelegg på vegg. Det forutsettes bruk av homogen veggvinyl på rull med bredde på 2 m. Fullstendig leggeprosedyre går fram av leverandørenes anvisninger. Krav til veggoverflater i våte og tørre soner i våtrom er nærmere beskrevet i BVN 34.010. Der fins også oversikt over hvilke produkter som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag. Avslutningsdetaljer av vinylbelegg mot dør eller vindu i eller nær våtsone er beskrevet i BVN 32.660. Bladet behandler ikke montering av våtromstapeter.

BVN 34.610 Malingssystemer for vegg Dette bladet omhandler malingssystemer som skal fungere både som membran og som dekorativ overflate på vegger i våtrom. Produsenten må utarbeide fullstendig monteringsanvisning.

BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og utførelse Dette bladet omhandler krav til membran og øvrig underlag for keramiske fliser, samt valg av fliser, lim og mørteltyper. Hensikten er å hindre feil og skader.

BVN 34.706 Flisarbeider Dette bladet omhandler planlegging og framgangsmåte ved flislegging med keramiske fliser i våtrom. Krav til underlag for keramiske fliser, samt valg av fliser og limtyper, er behandlet i BVN 34.705.

BVN 42.105 Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran Dette bladet beskriver valg av sluk og tilhørende membran med eventuell slukmansjett. Bladet beskriver runde sluk, hjørnesluk og slukrenner med klemring eller limflens.

BVN 42.110 Montering av golvsluk i trebjelkelag Dette bladet beskriver montering av golvsluk i trebjelkelag. Oppbygging av fall og utførelse av golv på trebjelkelag er beskrevet i BVN 31.110. Om krav til fall på golvet og slukets avstand til vegg, se BVN 30.100.

BVN 42.112 Montering av golvsluk i tunge konstruksjoner Dette bladet beskriver montering av golvsluk i tunge etasjeskillere. Oppbygging av fall og utførelse av golv på tunge etasjeskillere er beskrevet i BVN 31.205. Om krav til fall på golvet og slukets avstand til vegg, se BVN 30.100. BVN 34.101 beskriver bruk av tettemasser ved gjenstøpingen i brannskiller.

BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering Dette bladet beskriver metoder som kan brukes til å prøve vanntetthet for membraner ved bygging av gulv og vegger i våtrom. Membraner er vanntettende sjikt i ett eller flere lag som skal hindre vann i å trenge inn i en konstruksjon. Vanntettende sjikt er påstrykningsmembraner, banevarer, vinylbelegg, baderomspanel, malingssystemer og våtromsplater.

BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder Dette bladet viser de vanligste metodene og instrumenttypene for å indikere eller måle fukt i bygninger. Bladet omtaler bruksområder, begrensninger, og vedlikehold. Bladet orienterer også om kritisk fukttilstand og ulike mål for fukt. Fuktmåling og tolking av resultatene krever kunnskap om fukt i materialer og konstruksjoner, og må ses i sammenheng med historikk og annen informasjon om konstruksjonene.

BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse Dette bladet gir eksempel på innhold og innholdsfortegnelse i en FDV-dokumentasjon, en dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av våtrommet og installasjonene. Denne dokumentasjonen skal følge bygget og oppdateres ved endringer i bygget eller ved nye løsninger og installasjoner.

BVN 52.200 Bygningsplater Bladet omtaler kort vanlige platematerialer brukt som underlag for membraner og overflatebelegg i våtrom. Aktuelle bruksområder for de ulike platetypene er gitt. Riktige materialer og korrekt utførelse er avgjørende for god kvalitet på de etterfølgende arbeidene og det ferdige resultatet. Hvilke platetyper som egner seg under de forskjellige membrantypene, er vist i BVN 34.010. Om underlag for keramiske fliser, se BVN 34.705.

BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse Dette bladet omhandler forberedelser, planlegging og montering av baderomspanel. Bladet tar for seg tetting i skjøter, rundt gjennomføringer, hjørner og kanter. Da de forskjellige leverandørene kan angi ulike prosedyrer, henviser vi til monteringsanvisningen fra den enkelte leverandør.

BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Dette bladet beskriver hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i planlegging og utførelse av bad og vaskerom (våtrom) og toalettrom. Bladet gir også oversikt over innholdet i BVN, se pkt. 3.

BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon Dette bladet viser hvordan Fagrådet for våtrom, heretter forkortet til FFV, er organisert. Videre redegjør bladet for sertifiseringen av personer, godkjenningen av bedrifter og registreringsordningen for våtromsprodukter og -systemer som FFV har etablert.

BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter Dette bladet beskriver kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) for fagarbeidere, prosjekterende, faglige ledere og takstmenn, samt sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter som skal utføre arbeider i henhold til BVN.

BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave Bladet beskriver hvordan man kan sikre et forpliktende samarbeid mellom alle firmaene som deltar i et våtromsprosjekt. Bladet er også en bruksanvisning for BVN 20.011 som er et hjelpemiddel i planlegging og utførelse av våtrommet.

BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema Last ned skjema for prosjektplanlegging her (bearbeidbar versjon, Word) Last ned skjema for prosjektplanlegging her (ikke bearbeidbar versjon, PDF, krever at Acrobat Reader er installert) Last ned mal for framdriftsplan her (bearbeidbar versjon, Word) Last ned mal for framdriftsplan her (ikke bearbeidbar versjon, PDF, krever at Acrobat Reader er installert) Forklaring og veiledning i å bruke dette bladet er behandlet i BV

BVN 20.012 Framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksempel Dette bladet gjennomgår de viktigste stadiene i planleggingsprosessen og gir eksempel på framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksemplet viser hvordan man kan bruke mal for framdriftsplan gitt i BVN 20.011 til å styre rekkefølge av arbeidene og legge opp kontrollpunkter i et konkret våtromsprosjekt, se også pkt. 02. Eksemplet gjelder et rehabiliteringsprosjekt, men er like aktuelt for nytt våtrom, se pkt. 33.

BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad Dette bladet orienterer om hvilke krav lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende forskrifter stiller ved full saksbehandling av byggesaker. Våtromsarbeider inngår ofte bare som en del av et søknadspliktig tiltak. Derfor må våtromsforetakene kjenne sitt ansvar og sin plass i helheten, og de må gi sitt bidrag til søknadsdokumenter, kvalitetssikring og dokumentasjon. Mange våtromsarbeider faller helt eller delvis utenfor søknadsregimet. BVN 20.045 beskriver tiltak med reduserte krav til søknad, hvilke arbeider som ikke er søknadspliktige og hvilke krav som da gjelder.

BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige Mange våtromsarbeider er omfattet av unntaksbestemmelser i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Dette bladet orienterer om hvilke arbeider unntakene gjelder og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i de ulike tilfellene. Bladet beskriver også de tekniske kravene og kravene til dokumentasjon som gjelder i hvert tilfelle. BVN 20.041 beskriver full byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon Dette bladet og BVN 20.051 gjengir minimumskrav i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) om planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til selve rommet, mens BVN 20.051 tar for seg krav til sanitæranlegget og overflatene i rommet. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater Dette bladet og BVN 20.050 gjengir minimumskrav til planlegging og utførelse av våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til sanitærinstallasjonene og overflatene i rommet, mens BVN 20.050 tar for seg krav til selve rommet. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr Dette bladet viser størrelser på og nødvendige betjeningsarealer for utstyr i vanlige baderom, toalettrom og vaskerom. Bladet viser mål som oppfyller ulike krav til brukbarhet og tilgjengelighet i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Målene i dette bladet er lagt til grunn for eksemplene i BVN 21.110.

BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger Dette bladet gir krav til og anbefalinger om størrelse på og innredning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger. Eksemplene er basert på standardnivåene for utstyrsmål og betjeningsarealer som beskrevet i BVN 21.060, som også angir minste romhøyde ved skrå himling for ulike typer utstyr. Dette bladet omtaler ikke sklisikkerhet, kontraster, festemulighet for utstyr eller liknende. For forskriftskrav til våtrom, se BVN 20.050 og 20.051.

BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate Dette bladet omhandler våte og tørre soner i baderom, dusjrom og vaskerom. Bladet gir en oversikt over hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag i de to sonene.

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon Dette bladet og BVN 20.051 gjengir minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til selve rommet, mens BVN 20.051 tar for seg krav til sanitæranlegget og overflatene i rommet. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater Dette bladet og BVN 20.050 gjengir minimumskrav til planlegging og utførelse av våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til sanitærinstallasjonene og overflatene i rommet, mens BVN 20.050 tar for seg krav til selve rommet. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver Sjekklistene i dette bladet bør benyttes i planleggingsfasen og for avklaringer med oppdragsgiver. Hensikten er å komme fram til spesifikasjoner for valg av materialer og utførelse som skal inn i beskrivelsen.

BVN 31.020 Utførelse av påstøp med betong, mørtel eller avrettingsmasse Dette bladet beskriver utførelse av påstøp i bad og andre våtrom i boliger, det vil si rom med gulvstørrelse ca. 3,5–12 m2 og påstøpstykkelse inntil 100 mm. Bladet tar for seg materialene som brukes i påstøper, og beskriver utstøping, etterbehandling og forventede tørketider. Videre gis det eksempler på gulvkonstruksjoner med påstøp. Gulv med innstøpt elektrisk gulvvarme er behandlet i BVN 31.210. Gulv med innstøpt vannbåret gulvvarme er behandlet i BVN 31.320.

BVN 31.320 Systemer for vannbåret gulvvarme - planlegging og dimensjonering Dette bladet beskriver systemer for vannbåret gulvvarme. Vannbåret gulvvarmeanlegg i våtrommet er aktuelt der det er vannbåret gulvvarme i resten av boligen. Bladet behandler systemkomponenter, planlegging, igangkjøring og kontroll. Oppbygning av gulv med vannbåret varme er beskrevet i BVN 31.321.

BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget Dette bladet omhandler krav til underlag for keramiske fliser og krav til ferdig flate. Bladet beskriver også valg av fliser, lim og fugemasser. Flisarbeider er beskrevet i BVN 34.706.

BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider Dette bladet omhandler planlegging og framgangsmåte ved legging av keramiske fliser og mosaikk i våtrom. Krav til underlag og ferdig overflate samt valg av fliser, lim og fugemasser er behandlet i BVN 34.705.

BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning Dette bladet omhandler oppbygging av gulvkonstruksjoner i våtrom med innstøpte elektriske varmeenheter (varmekabler og varmekabelmatter). Bladet beskriver hvordan gulvet kan bygges opp for å unngå skader som følge av overoppheting av materialene i konstruksjonen (beskyttelse mot skadelige termiske virkninger) og varmeisolering av gulvet for å oppnå god energieffektivitet. For elektrotekniske detaljer, se BVN 45.110, BVN 45.205 og NEK 400.