Irisnormen: Kunnskapsbasen av fagfolk for fagfolk
Finn frem ved a klikke

Det du trenger å vite

Ingen poster funnet.

BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste Dette bladet bør benyttes som sjekkliste i planleggingsfasen. Hensikten er å komme fram til spesifikasjoner for valg av materialer og utførelse som skal inn i beskrivelsen.

BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering Dette bladet omhandler vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering. Bladet viser sammenhenger mellom eller følger av ulike tiltak og indikerer hvilket omfang arbeidet vil få. Arbeidene skal være i samsvar med BVN. Fravik fra BVN klarlegges i dokumentasjonen av arbeidet.

BVN 25.210 Tilstandsanalyse av våtrom Dette bladet beskriver prinsipper for planlegging og gjennomføring av tilstandsanalyse av våtrom. Bladet bør brukes sammen med BVN 25.211 og 25.212. BVN 25.215 viser eksempel på tilstandsbeskrivelse og vurdering. NS 3424 er lagt til grunn for utarbeidelse av bladet.

BVN 25.211 Tilstandsanalyse av våtrom. Klassifiseringsskjema Dette bladet inneholder det ene av to skjemaer til bruk for tilstandsanalyse av våtrom – klassifiseringsskjemaet. Registrerings- og vurderingsskjemaet er vist i BVN 25.212. Klassifiseringsskjemaet er et hjelpemiddel for vurdering av våtrommet. Prinsipper og systematikk for gjennomføring av registreringen er beskrevet i BVN 25.210. Eksempler på beskrivelse av tilstand og vurdering av baderom fins i BVN 25.215.

BVN 25.212 Tilstandsanalyse av våtrom. Registrerings- og vurderingsskjema Dette bladet inneholder det ene av to skjemaer for tilstandsanalyse av våtrom, registrerings- og vurderingsskjemaet. Klassifiseringsskjemaet er vist i BVN 25.211. Prinsipper og systematikk for gjennomføring av registreringen er beskrevet i BVN 25.210. Eksempler på beskrivelse av tilstand og vurdering av baderom fins i BVN 25.215.

BVN 25.215 Eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom Dette bladet viser eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom fra ulike tidsperioder. BVN 25.210 beskriver tilstandsanalysen.

BVN 31.020 Påstøp. Utførelse Bladet omhandler utførelse av påstøp i bad og andre våtrom i bolig med golvstørrelse ca. 3,5–12 m2. Påstøpen er enten lagt flytende på et underlag av isolasjon, membran o.a., eller den er fast forankret til underlaget.

BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag Bladet beskriver løsninger for fall på golv til sluk, og omhandler krav til maksimale planhets- og retningsavvik for ferdige overflater på golv og vegg i henhold til NS 3420. Samme krav gjelder for underlag hvor det skal være fliskledning, belegg eller påføres overflatebehandling.

BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere Dette bladet kan benyttes ved planlegging og bygging av våtromsgulv på etasjeskillere av betong eller lettbetong. Løsningene bør også brukes for toalettrom for å ivareta lydisoleringen, spesielt der det er toalettrom over rom for varig opphold.

BVN 31.206 Våtromsgulv på grunnen Dette bladet beskriver ulike løsninger for oppbygging av våtromsgulv på grunnen.

BVN 32.300 Murte og støpte veggkonstruksjoner Dette bladet beskriver planlegging og utførelse av murte og støpte vegger i våtrom, både ved nybygging og modernisering. Bladet beskriver viktige forhold ved utførelse av vegger, overganger til andre konstruksjoner, veggoverflater og rørføringer. Murte og støpte vegger er robuste mot fukt og godt egnet i våtrom.

BVN 34.010 Valg av membran og ferdig overflate i våte og tørre soner Bladet beskriver hvilke krav som stilles til overflater i våte og tørre soner i våtrom, samt hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag.

BVN 34.315 Legging av membran på golv og vegg Dette bladet angir krav til legging av membraner på golv og vegg. Legging/montering av vinylbelegg er beskrevet nærmere i BVN 34.410 og BVN 34.420. Fullstendige leggeprosedyrer går fram av produsentenes anvisninger.

BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging Dette bladet beskriver legging av vinylbelegg på golv. Fullstendig leggeprosedyre går fram av leverandørenes anvisninger. Krav til golvoverflater i våtrom samt hvilke produkter som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag, er nærmere beskrevet i BVN 34.010.

BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering Dette bladet behandler montering av vinylbelegg på vegg. Det forutsettes bruk av homogen veggvinyl på rull med bredde på 2 m. Fullstendig leggeprosedyre går fram av leverandørenes anvisninger. Krav til veggoverflater i våte og tørre soner i våtrom er nærmere beskrevet i BVN 34.010. Der fins også oversikt over hvilke produkter som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag. Avslutningsdetaljer av vinylbelegg mot dør eller vindu i eller nær våtsone er beskrevet i BVN 32.660. Bladet behandler ikke montering av våtromstapeter.

BVN 34.610 Malingssystemer for vegg Dette bladet omhandler malingssystemer som skal fungere både som membran og som dekorativ overflate på vegger i våtrom. Produsenten må utarbeide fullstendig monteringsanvisning.

BVN 30.210 Modernisering av bad i boligblokker Bladet behandler modernisering av bad i boligblokker. Utgangspunktet er boligblokker fra ca. 1930 til ca. 1965 med dekker av betong og vegger av betong, murverk eller bindingsverk av tre. Murverk kan for eksempel være tegl, lettklinker eller porebetong. Det er forutsatt modernisering i regi av et boligselskap, slik at alle badene moderniseres i ett prosjekt. Individuell modernisering av enkeltbad er ikke behandlet i dette bladet, men flere punkter kan være relevante for enkeltbad. Oppbygging av nye konstruksjoner er vist i andre blad. Bladet omhandler ikke prosessen forut for byggearbeidene.

BVN 31.210 Golv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning Dette bladet omhandler oppbygningen av golvkonstruksjoner i våtrom med innstøpte elektriske varmeenheter (varmekabler, varmekabelmatter og varmefolier). De anbefalte løsningene i bladet tilfredsstiller forskriftskravene til beskyttelsestiltak mot skadelige termiske virkninger. De ulike typene varmeenheter er beskrevet i BVN 56.110, og elektroarbeidene er behandlet i BVN 45.205.

BVN 31.320 Golv med vannbåret golvvarme Dette bladet omhandler oppbygging av golvkonstruksjoner i våtrom med vannbåret golvvarme.

BVN 32.660 Fuktsikring av dører og vinduer i våtrom Dette bladet beskriver fuktsikring av dører og vinduer i våtrom. Bladet viser hvordan karmer, fôringer og lister kan sikres mot fuktskader.

BVN 34.101 Gjennomføringer i tunge konstruksjoner. Vanntetthet og brannsikring Dette bladet viser prinsipielle løsninger for vanntetthet og brannsikring av gjennomføringer av vann- og avløpsrør i tunge skillekonstruksjoner i våtrom. Tunge konstruksjoner er etasjeskillere av plasstøpt betong, dekkeelementer av betong, lettklinker eller porebetong samt murte og støpte vegger. Husk at utførelsen av vanntettingen ved gjennomføringer i golv og vegger er lik enten det foreligger krav til brannmotstand eller ikke.

BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse Dette bladet omhandler forberedelser, planlegging og montering av baderomspanel. Bladet tar for seg tetting i skjøter, rundt gjennomføringer, hjørner og kanter. Da de forskjellige leverandørene kan angi ulike prosedyrer, henviser vi til monteringsanvisningen fra den enkelte leverandør.

BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og utførelse Dette bladet omhandler krav til membran og øvrig underlag for keramiske fliser, samt valg av fliser, lim og mørteltyper. Hensikten er å hindre feil og skader.

BVN 34.706 Flisarbeider Dette bladet omhandler planlegging og framgangsmåte ved flislegging med keramiske fliser i våtrom. Krav til underlag for keramiske fliser, samt valg av fliser og limtyper, er behandlet i BVN 34.705.

BVN 42.105 Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran Dette bladet beskriver valg av sluk og tilhørende membran med eventuell slukmansjett. Bladet beskriver runde sluk, hjørnesluk og slukrenner med klemring eller limflens.

BVN 42.112 Montering av golvsluk i tunge konstruksjoner Dette bladet beskriver montering av golvsluk i tunge etasjeskillere. Oppbygging av fall og utførelse av golv på tunge etasjeskillere er beskrevet i BVN 31.205. Om krav til fall på golvet og slukets avstand til vegg, se BVN 30.100. BVN 34.101 beskriver bruk av tettemasser ved gjenstøpingen i brannskiller.

BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering Dette bladet beskriver metoder som kan brukes til å prøve vanntetthet for membraner ved bygging av gulv og vegger i våtrom. Membraner er vanntettende sjikt i ett eller flere lag som skal hindre vann i å trenge inn i en konstruksjon. Vanntettende sjikt er påstrykningsmembraner, banevarer, vinylbelegg, baderomspanel, malingssystemer og våtromsplater.

BVN 30.055 Bad i underetasjer. Eksempler på golv- og veggkonstruksjoner Dette bladet viser eksempler på vegg- og golvløsninger for bad i underetasjer i eneboliger, rekkehus o.l. Eksemplene viser konstruksjoner for yttervegger som ligger helt eller delvis mot terreng eller mot det fri, for innervegger mot forskjellig typer rom, for golv på grunnen og for golv på bjelkelag eller dekker. Bladet gjelder både for bad i nybygg og for nye og eksisterende bad i bestående bygninger.

BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate Dette bladet omhandler våte og tørre soner i baderom, dusjrom og vaskerom. Bladet gir en oversikt over hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag i de to sonene.

BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver Sjekklistene i dette bladet bør benyttes i planleggingsfasen og for avklaringer med oppdragsgiver. Hensikten er å komme fram til spesifikasjoner for valg av materialer og utførelse som skal inn i beskrivelsen.

BVN 31.020 Utførelse av påstøp med betong, mørtel eller avrettingsmasse Dette bladet beskriver utførelse av påstøp i bad og andre våtrom i boliger, det vil si rom med gulvstørrelse ca. 3,5–12 m2 og påstøpstykkelse inntil 100 mm. Bladet tar for seg materialene som brukes i påstøper, og beskriver utstøping, etterbehandling og forventede tørketider. Videre gis det eksempler på gulvkonstruksjoner med påstøp. Gulv med innstøpt elektrisk gulvvarme er behandlet i BVN 31.210. Gulv med innstøpt vannbåret gulvvarme er behandlet i BVN 31.320.

BVN 31.320 Systemer for vannbåret gulvvarme - planlegging og dimensjonering Dette bladet beskriver systemer for vannbåret gulvvarme. Vannbåret gulvvarmeanlegg i våtrommet er aktuelt der det er vannbåret gulvvarme i resten av boligen. Bladet behandler systemkomponenter, planlegging, igangkjøring og kontroll. Oppbygning av gulv med vannbåret varme er beskrevet i BVN 31.321.

BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget Dette bladet omhandler krav til underlag for keramiske fliser og krav til ferdig flate. Bladet beskriver også valg av fliser, lim og fugemasser. Flisarbeider er beskrevet i BVN 34.706.

BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider Dette bladet omhandler planlegging og framgangsmåte ved legging av keramiske fliser og mosaikk i våtrom. Krav til underlag og ferdig overflate samt valg av fliser, lim og fugemasser er behandlet i BVN 34.705.

BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning Dette bladet omhandler oppbygging av gulvkonstruksjoner i våtrom med innstøpte elektriske varmeenheter (varmekabler og varmekabelmatter). Bladet beskriver hvordan gulvet kan bygges opp for å unngå skader som følge av overoppheting av materialene i konstruksjonen (beskyttelse mot skadelige termiske virkninger) og varmeisolering av gulvet for å oppnå god energieffektivitet. For elektrotekniske detaljer, se BVN 45.110, BVN 45.205 og NEK 400.